پرسپولیس آبروی ایران را خرید / اخراج مددی و شرکا / مردودی تازه واردها

تصاویر نیم صفحه  روزنامه‌های ورزشی  بیست و چهار شهریور ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

 

روزنامه

 

روزنامه

 

روزنامه

 

روزنامه

 

روزنامه

 

روزنامه

 

روزنامه

 

روزنامه

 

روزنامه

 

روزنامه

 

روزنامه

 

روزنامه