عکسی از شباهت فقیهه سلطانی و دخترش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.فقیهه سلطانی و دخترش در آغوش هم هستند.فقیهه سلطانی و دخترش شبیه هستند.فقیهه سلطانی و دخترش در خانه هستند.