شهرخبر

تصادف عجیب مکس ورشتپن با لوئیس همیلتون در مسابقات فرمول یک

در مسابقات فرمول یک، مکس ورشتپن با لوئیس همیلتون باهم برخورد کردند.