عکسی از شباهت عجیب الهام پاوه نژاد و دخترش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.الهام پاوه نژاد و دخترش شبیه هم هستند.الهام پاوه نژاد و دخترش در کنار هم هستند.الهام پاوه نژاد و دخترش در آغوش هم هستند.