عکسی از عشق شاهرخ استخری به خانواده اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شاهرخ استخری متاهل است.شاهرخ استخری دودختر دارد.شاهرخ استخری مشهور است.