چرا نمایش تیم ملی مقابل عراق متفاوت از دیدار با سوریه بود؟