خوبان عالم به جهانبخش کمک کردند تا یک گل به سوریه بزنیم!