این کشورهای اروپایی میزبان مهاجران افغان خواهند بود+جزییات