شهرخبر

تصویری غم‌انگیز از حیوان سوخته در آتش‌سوزی

تصویری غم انگیز از حیوان سوخته در آتش سوزی

تصویری غم انگیز از حیوان سوخته در آتش سوزی جنگلی در شهر ساردینیا

تصویری غم‌انگیز از حیوان سوخته در آتش‌سوزی