آینده متعلق به این بازیکن پرسپولیس است؛ منتظر باشید .../ نباید وارد جنگ روانی سرمربی سوریه شویم