شهرخبر

شکایت ۵۰۰ هزار نفری از روحانی

در این نامه اتهاماتی از جمله بی‌ارش کردن پول ملی، نابودی اشتغال، همکاری با تحریم کنندگان ملت، فریب ملت و ... به روحانی وارد شده است.

فرارو