بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس امروز (۷شهریور) / فرار هزار میلیاردی حقیقی ها از مقاومت شاخص کل