تفریح این روزهای فریبا نادری و دخترش یارا /عکس

فریبا نادری تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

کل گردش من و یارا

در خیابان. نه پارک نه...

برو دگه تموم شو کرونا

 تفریح این روزهای فریبا نادری و دخترش یارا