اولین شهید پس از ماجرای عاشورا / پیرمردی شامی که با استدلال امام سجاد توبه کرد