همپای کاروان | چرا امام سجاد راضی به قیام علیه امویان نبود / 4 ویژگی کوفیان در خطبه امام چهارم