سناریوی امویان در تخریب چهره خاندان عترت / دو اقدام امام سجاد در احیای فضائل ائمه