برگزاری مراسم عزاداری ظهر عاشورا در دانشگاه تهران با حضور رئیس جمهور