توزیع رانت چند هزار میلیاردی ارز ترجیحی برای عده‌ای خاص