عکسی از مرحوم علی سلیمانی با همسر و دخترش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی سلیمانی با همسرش زندگی خوبی داشت.علی سلیمانی با همسرش یک دختر داشتند.علی سلیمانی با همسرش زندگی عاشقانه ای داشتن.