شهرخبر

برخاسته شدن دود از ساختمان سفارت آمریکا در کابل / فیلم

از ساختمان سفارت آمریکا در کابل، پایتخت افغانستان دود برخاسته و کارکنان آن در حال سوزاندن اسناد مهم هستند.

برخاسته شدن دود از ساختمان سفارت آمریکا در کابل / فیلم