عکسی از عاشقانه ای دیگر از شاهرخ استخری و دخترش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شاهرخ استخری و دخترش در بلژیک.شاهرخ استخری و دخترش نبات.شاهرخ استخری و دخترش در آغوش هم.