عکسی از سعید شیخ زاده در باشگاه بدنسازیش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.سعید شیخ زاده در باشگاه با تیپ مرزشی است.سعید شیخ زاده در باشگاه با لباس مشکی است.سعید شیخ زاده در باشگاه ماسک زده است.