ضربه سنگین طالبان بر پیکر افغانستان/فرمانده نیروهای مردمی افغانستان اسیر شد