اولین فیلم همایون شجریان پس از انتشار عکسهای سفر باسحردولتشاهی