اتفاقی کم نظیر در سنای آمریکا | بودجه هزار میلیاردی بایدن تصویب شد