قهرمانی والیبالیست های فرانسه با غلبه بر روسیه در المپیک توکیو