تصاویر ۷ مدالی که ایران در المپیک توکیو گرفت/ پایان شیرین در سرزمین آفتاب تابان