معرفی نفرات برتر اوزان ۶۵ و ۹۷کیلوگرم در المپیک توکیو