تصویری از دختران امام راحل در مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی