به گزارش برنا؛ محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران در جریان آخرین جلسه علنی شورای شهر تهران که صبح امروز ۱۲ مرداد ماه برگزار شد، گفت: دوران چهارساله شورای پنجم مانند سایر مقاطع مسئولیت به پایان رسید و باید امانت سنگین صیانت و پیگیری از حقوق مردم را  شورای ششم عهده دار شود.

او افزود: بزرگترین افتخار شورای پنجم، برخورداری از حمایت بی سابقه شهروندان تهرانی در انتخابات 29 اردیبهشت سال 1396 بود که با مشارکتی بی سابقه وبیش از سه برابر دوره های قبل و بعد، نمایندگان خود را مرهون اعتماد خویش دانستند و اگرچه رخدادها ومشکلات متعدد این دوره کشور، موجب شد تا امیداجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی با افت محسوسی مواجه شود، اما این افتخار اعتماد عمومی به شورای پنجم همچنان درخشان ترین نقطه پرونده ماست.

هاشمی تاکید کرد: انتظار شهروندان از مدیریت شهری در ابتدای این دوره، ایجاد تحول در ساختار و عملکرد شهرداری بود که اگرچه به تمام وکمال رخ نداد اما گامهای مهمی در این مسیر توسط شورای پنجم برداشته شد.

او ادامه داد: هزینه های سنگین و روزافزون اداره شهر که در بودجه سال 1395 به قیمت های روز، حدود 6 میلیارد دلار را به تهران تحمیل می کرد و مدیریت شهری را برای تامین آن ناگزیر به شهرفروشی و قانون فروشی می نمود توسط شورای پنجم کاهش یافت و به یک سوم رسید و بودجه سال 1399، در عملکرد کمتر از دومیلیارد دلار هزینه کرد داشت.

هاشمی تاکید کرد: این کاهش هزینه اداره شهر با اقداماتی نظیر  معکوس کردن روند افزایشی تعداد پرسنل شهرداری و کاهش آن برای نخستین بار به نحوی که حدود 20 درصد از پرسنل رسمی وشرکتی شهرداری و شورای شهر کاسته شد.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرو: کاهش شدید هزینه های غیرضروری، تشریفاتی وتبلیغاتی مدیریت شهری را دیدیم همچنین پرهیز از آغاز مگا پروژه های تبلیغاتی و فاقد توجیه فنی و اقتصادی در شهر و جایگزینی آن با پروژه های کم هزینه وزودبازده محله محور و شفاف سازی عملکرد مالی و قراردادهای شهرداری و متوقف کردن روند رو به رشد رانت و فساد اقتصادی که منابع مالی شهر را می بلعید.

هاشمی افزود: تلاش برای اعاده حقوق شهرداری که به سایر نهادها ودستگاهها در چارچوب توافقات رسمی وغیررسمی واگذارشده بود رخ داد و موجب شد که مدیریت شهری با وضعیتی با ثبات، شفاف و کم هزینه تحویل دوره بعدی شود.

او افزود: مطالبه دیگر مهم شهروندان تهرانی که اتفاقا از توصیه ها تذکرات اکید رهبرانقلاب به مدیریت شهری نیز محسوب می شد، صیانت از باغات، حریم و فضای شهری بود که بدلیل مصوباتی نظیر برج باغ یا چشم پوشیدن برساخت وسازهای خارج از حریم یا بالاتر از ارتفاع 1800 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی متنفذ رخ می داد و زیست بوم شهر را باچالش های عمیق ورنج آوری مواجه کرده بود.

هاشمی با اشاره به نتیجه عملکرد شورای پنجم گفت:  ابطال مصوبه برج باغ وتبدیل آن به خانه باغ که از باغات تهران صیانت می کرد و برخورد قاطع وبدون تبعیض با سازندگان پروژه های غیرقانونی خصوصی و حاکمیتی در خارج از حریم و ارتفاع مجاز و  تملک ۲۱ باغ قدیمی تهران با استفاده از جرائم واقعی شده قطع درخت و آماده سازی آن برای استفاده شهروندان بود

و بدین شکل منویات بر زمین مانده رهبرانقلاب ومطالبات به حق مردم تهران برای صیانت از زیست بوم شهر محقق شد.

او بیان کرد: انتظار سوم مردم تهران، تغییر در رویه شهرفروشی وقانون فروشی توسط مدیریت شهری بود، احداث مجتمهای بزرگ تجاری ومالها در مناطق مرغوب شهر که عموما با تغییرکاربری و بارگذاری بیش از میزان مجاز در طرح تفصیلی صورت گرفته بود در کنار برجهای متراکم احداث شده در کنار معابر کم ظرفیت شهری، موجب بهم ریختن خط آسمان و ازدحام و انسداد ترافیکی می گردید وبخش عمده منافع آن به جیب سازندگان وهزینه ها وپیامدها به شهروندان تحمیل می شد.

هاشمی افزود: شورای پنجم با اقداماتی نظیر متوقف کردن ساخت وساز خارج از کاربری، سیستمی کردن صدور پروانه وفیش و توقف فیشهای دستی و غیررسمی، صیانت از طرح تفصیلی و توقف بارگذاری مازاد برطرح، کاهش شدید تغییر کاربری، سیستمی کردن شورای معماری مناطق و جلوگیری از رانت وتخلف در این شوراها موجب شد تا شهرفروشی وقانون فروشی در تهران به میزان بسیار زیادی کاهش یابد وشاهد عدالت ومساوات نسبی در صدور مجوز برای شهروندان باشیم

او گفت: انتظار چهارم شهروندان تهرانی،ایجاد تکثر وتنوع در حوزه فرهنگ در شهر و جلوگیری از تبدیل شدن بخش فرهنگی واجتماعی شهرداری، به سیستمی موازی کار ومقلد سایر دستگاههای فرهنگی رسمی بود، دولتی شدن مناسبات مذهبی و صرف بودجه های سنگین مدیریت شهری در حوزه مناسبتی، دراین دوره به رویکرد تسهیل گر مدیریت شهری در حوزه فرهنگ و ایجاد بستر چندصدایی و تنوع وتکثر در فعالیتهای فرهنگی واجتماعی بود تا مسیر حضور فعال تشکل های مردم نهاد وسمن ها برای فعالیتهای اجتماعی داوطلبانه وخیریه فراهم گردد بخصوصدر حوزه آسیبهای اجتماعی که با توجه به بضاعت ناکافی دستگاههای عمومی، نیاز به ورود خیرین وتشکل های مردم نهاد بشدت احساس می شد.

هاشمی افزود: انتظار پنجم از مدیریت شهری، ایجاد تحول در رویکرد توسعه شهر وپروژه های عمرانی بود تا سیاست خودرو محوری که با احداث بزرگراه ها، به تولید سفر با خودروهای شخصی وازدحام ترافیکی منجر می شد به رویکرد انسان محور و متکی برحمل ونقل عمومی تغییر یابد.

رئیس شورای شهر تهران افزود: اگرچه بدلیل شرایط تحریم و کرونا، دولت نتوانست وظیفه خود در تامین اعتبار ارزی وریالی برای تجهیز ناوگان مترو واتوبوس را انجام دهد ودر این مورد هدف شورای پنجم در افزایش ظرفیت سیستم حمل ونقل عمومی محقق نشد اما در زیرساخت با تکمیل خطوط نیمه تمام متروی تهران، 40 ایستگاه معادل یکسوم ایستگاههای مترو تهران به سیستم حمل ونقل عمومی افزوده گردید و عملیات احداث خط جدید ده متروی تهران نیز آغاز شد.

او ادامه داد: در مجموع شورای پنجم طی 316 جلسه عادی و فوق العاده  و بررسی طرح ها و لوایح  حدود 310 مصوبه عمومی و 900 مورد نامگذاری را تصویب نموده است. اعضای محترم شورا در جلسات مذکور با حدود 1000 مورد تذکر به شهرداری، تلاش خود را در جهت نظارت موثر بر عملکرد شهرداری تهران و ایجاد بسترهای قانونی صورت داد تا بتواند امروز شهر را در شرایطی آرام، با ثبات وشفاف تحویل شورای ششم بدهد.

هاشمی در پایان عنوان کرد: امیدوارم، این تلاش با وجود همه کاستی ها ونقصان ها، مورد قبول مردم شریف تهران قرار گیرد ومدیریت شهری دوره ششم نیز گامهای بعدی را در جهت تبدیل تهران به شهری برای زندگی و ساماندهی مشکلات کنونی وپاسخ دادن به مطالبات به حق مردم شریف تهران بردارد.