امضای تفاهم نامه بنیاد نیکوکاری شهیدان محمد حسین و زینب اسدی لاری در معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران