تفاهم نامه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن ملی برای خبرنگاران امضا شد