شهرخبر

روحانی با 700 میلیارد دلار درآمد ارزی چه کرد؟

احسان سلطانی
روحانی با 700 میلیارد دلار درآمد ارزی چه کرد؟

داده های بانک مرکزی نشان می دهد درآمد ارزی در دولتهای یازدهم و دوازدهم ۷۰۰ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش تحریریه،  بر اساس داده های بانک مرکزی ایران، درآمد ارزی (حاصل از صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات) در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی (هشت ساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹) به ۷۰۰ میلیارد دلار بالغ گردید. هر چند که بخشی از درآمدهای ارزی دولت دوازدهم وصول نشده است، اما این دولت بیش از آن بابت مطالبات ارزی دولت یازدهم وصول کرد.

در خصوص درآمدهای ارزی دولتهای یازدهم و دوازدهم در مقایسه با دولتهای نهم و دهم، سه نکته زیر حائز اهمیت است:

(۱) با توجه به قیمت حقیقی ریال (با تعدیل تورم) و قیمت دلار، ارزش حقیقی ریالی درآمدهای ارزی دوره روحانی بیش از احمدی نژاد است.

(۲) با در نظر گرفتن ارزش حقیقی دلار، ارزش درآمدهای دلاری حقیقی دوره روحانی نزدیک به دوره احمدی نژاد می باشد.

(۳) خروج سرمایه دوره روحانی بیش از احمدی نژاد است (مانند خروج فقط بیش از ۳ میلیارد دلار ارز جهت خرید خانه در ترکیه در سال ۱۳۹۹) 

پایان/