همچنین گزینه دیگر جبهه پایداری سیدمحمود نبویان، که تلاش می‌شد نام او نیز در لیست کاندیداهای تصدی وزارت اطلاعات گنجانده شود، حذف شده است.