جزئیات عدم تخصیص اعتبار هزار میلیاردی برای رفع مشکلات خوزستان