تأمین اعتبار هزار میلیاردی برای مشکلات خوزستان کند شده است