شهرخبر
وقتی می گوییم شهدا شرمنده ایم؛منظور این عکس است
شهید منتظر مرگ نمی‌ماند، این اوست که مرگ را برمی‌گزیند. شهید پیش از آنکه مرگ ناخواسته به سراغ او بیاید، به اختیار خویش می‌میرد و لذت زیستن را نیز هم او می یابد نه آن کس که دغدغه مرگ حتی آنی به خود او وانمی‌گذاردش و خود را به ریسمان پوسیده غفلت می‌آمیزد."شهیدآوینی"
وقتی می گوییم شهدا شرمنده ایم؛منظور این عکس است