شهرخبر

بهترین راه برای تقویت حافظه بدون زحمت

هر چه باشد، برای بسیاری از دانشجویانی که در این تحقیقات بهبود ۱۰ تا ۳۰ درصدی را نشان دادند، این بهبود می‌تواند به معنای یکی دو نمره باشد. هورنر می‌گوید: به نظرم می‌توانید این استراحت‌های ۱۰ تا ۱۵ دقیقه‌ای را در در طول دورۀ مرور بگنجانید و این می‌توا ...