شهرخبر

تصاویر هوایی از گتوند

ب

تصاویر هوایی امروز از آب خروشان کرخه در گتوند را ببینید.