دوستان گرامی 

در چنین بحرانی که یک لحظه تعلل هم دیر است ، لزومی ندارد حتما از سرنوشت کمکمان مطمئن باشیم تا وارد عمل شویم 

البته که هستند افراد و بنیاد هایی فعال که برای کمک رساندم می توان به آنها اعتماد کرد 

پیشنهاد مشخصی نمیکنم چرا که در این زمانه ی بی اعتماد هرکس را مورد پسند خود را بیابد بهتر است 

بی تفاوت نباشیم و حتی بسیار اندک هم که شده کمک کنیم 

به امید رهایی خوزستان از بحران .