شهرخبر

فیلم/ فروپاشی سد در شهر ژنگجوی چین

ئ

سیل و طوفان سهمگین اخیر باعث فروپاشی سد شهر ژنگجو در استان هنان چین شد.