طبق تفاهم نامه قبلی فدراسیون و شهرداری؛ خراسان رضوی در لیگ کشتی تیم‌داری می‌کند؟