خطیبی در پرونده شکایت باشگاه اراکی محکوم شد

 با رای کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال ، رسول خطیبی و دستیارانش به علت شکایت باشگاه  آلومینیوم اراک به شرح زیر محکوم شدند:

بر اساس این رای، رسول خطیبی باید مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و ۲۱۸ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان پرداخت کند.

حمیدرضا عبداللهی به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۹۸ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان (باشگاه آلومینیوم) محکوم شد.

حمیدرضا جودکی نیز باید مبلغ ۵ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۰۹ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان (باشگاه آلومینیوم) پرداخت کند.

بهزاد بشتایم به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان (باشگاه آلومینیوم) محکوم شد.