وزارت صمت و نیرو بزودی تفاهم نامه ساخت نیروگاه امضا می کنند