امضای تفاهم نامه همکاری میان کمیته حقوق بشر مجلس و اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع)