دلایل مخالفت نماینده گلپایگان و خوانسار با تاسیس استان اصفهان شمالی | بازتاب یک گزارش