راز جنازه زن سوخته در قیام دشت / قاتل دیر اعتراف کرد