بستری شهرزاد کمال زاده در بیمارستان به دلیل بیماری نامعلوم