شهرخبر

شهرزاد کمال زاده با انتشار این استوری خبر از بیماری سختش می دهد.