شهرخبر
حقوق خاص شاگرد و معلم بطور متقابل در بیان امام سجاد علیه السلام

امام زین العابدین علیه السلام حقوق شاگرد ومعلم را بطور متقابل بیان کرده اند .

در کتاب امالی شیخ صدوق حقوق متقابل شاگرد و معلم اینگونه با بیان امام سجاد علیه السلام آمده است:حق معلم بر تو تعظیم و احترام مجلس او است و خوب گوش دادن باو و رو کردن بر او و بلند نکردن صدایت را بر او و جواب ندادن سؤالى که از او سؤال مى‌شود تا خودش جواب گوید، در حضور او با کسى گفتگو مکن و از کسى غیبت مکن اگر بد او را گفتند تو از او دفاع کن عیبش را بپوش مناقبش را اظهار کن با دشمنش منشین و با دوستش دشمنى مکن چون چنین کردى فرشتگان خدا گواهت باشند که باو رو کردى و علم آموختى براى خداى جل اسمه نه براى خاطر مردم.

حق مالک تو اینست که فرمانش برى و نافرمانیش نکنى جز در مورد سخط‍‌ خدا زیرا مخلوق حق طاعت در برابر خالق ندارد حق رعیت تو که سلطانى اینست که بدانى آنها رعیت تو شدند براى ناتوانى آنان و توانائى تو و لازمست با آنها عادلانه رفتار کنى و چون پدر مهربانى باشى براى آنها و از نادانى آنها بگذرى و در شکنجه آنها شتاب نکنى و شکر خدا کنى بر این قدرتى که بتو داده،

حق شاگردانت اینست که بدانى خدایت سرپرست آموزش آنها کرده در علمى که بتو داده و از خزانه حکمتش برویت گشوده و اگر خوب بیاموزى مردم را و کج خلقى نکنى با آنها و دلتنگى نکنى با آنها خدا از فضلش برایت بیفزاید و اگر دریغ دارى از علم خود یا کج خلقى کنى در موقع درخواست آنها بر خدا حقست که علم و بهایش را از تو بگیرد و موقعیت تو را سلب کند