حقوق خاص شاگرد و معلم بطور متقابل در بیان امام سجاد علیه السلام